EN / SK

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Vitajte na stránke www.borymall.sk. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“).

Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu vlastneného spoločnosťou Bory Mall, a. s., so sídlom Lamač 6780, Bratislava 841 03, IČO: 36 824 763, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4228/B a prevádzkovaného spoločnosťou Bory Mall Management, s.r.o. so sídlom Lamač 6780, Bratislava 841 03, IČO: 36 721 735 (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ“). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese bory@bory-mall.sk.

Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (i) vyplnenia kontaktného formulára, (ii) žiadosti o zasielanie newsletterov, (iii) poskytnutia spätnej väzby, (iv) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke a (v) mobilnej aplikácie BORY MALL, ktorú si môžete na svoje mobilné zariadenie nainštalovať prostredníctvom funkcionality našej webovej stránky.


Počas používania tohto webu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia, vyhľadávacích úkonoch na stránke www.borymall.sk. a mobilnej aplikácie BORY MALL. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies (http://www.borymall.sk/cookie-policy.pdf) a iných podobných technológií.

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách v ponuke nákupno-zábavného centra BORY MALL (ďalej len „Nákupné centrum“) a jeho nájomcov a o jednotlivcoch, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko a e-mailová adresa. 


Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

 

Je veľmi dôležité, aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, boli pravdivé a aktuálne. Informujte nás, prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 1. na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo mobilnej aplikácie alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácie;

 2. na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách v rámci jednotlivých nákupno-zábavných segmentov vychádzajúcich z ponuky produktov a služieb Nákupného centra a jeho nájomcov; a

 3. na účely správy a ochrany tejto webovej stránky  a mobilnej aplikácie.


V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru o aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách ohľadom produktov a služieb Nákupného centra a jeho nájomcov, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí o to prejavia záujem a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii Nákupného centra. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich  osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami. 

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti. 

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: bory@bory-mall.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.

Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.

Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa môže realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb. 

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Predovšetkým ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa. V súčasnosti funkciu sprostredkovateľa pre Prevádzkovateľa môžu plniť tieto spoločnosti: 

 • Bory Mall Management, s.r.o., so sídlom Lamač 6780, Bratislava 841 03, IČO: 36 721 735, 

 • Media and Digital Services a.s., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava 851 01, IČO: 48 238 902,

 • Daren & Curtis, s.r.o., so sídlom Martinská 56, Bratislava 821 05, IČO: 36 755 311,

 • Wisdom Factory, s.r.o., so sídlom Račianska ulica 9, Bratislava 831 02, IČO: 47 826 100.

Sprostredkovatelia aj prípadný subsprostredkovateľ sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel. 

Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.

Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:

 • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;

 • požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;

 • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;

 • požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;

 • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;

 • za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.


V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: bory@bory-mall.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.


Pravidlá spracúvania osobných údajov pri spotrebiteľskej súťaži na sociálnych sieťach Bory Mall nájdete TU.


28.5. Štatút súťaže "Pupa" na Instagrame nájdete TU

27.5. Štatút súťaže "CCC" na Facebooku nájdete TU

17.5. Štatút súťaže "Pupa" na Instagrame nájdete TU

16.5. Štatút súťaže "Bioorganic" na Facebooku nájdete TU

6.5. Štatút súťaže "Sofia" na Facebooku nájdete TU

29.4. Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

25.4. Štatút súťaže "Superzoo" na Facebooku nájdete TU

25.4. Štatút súťaže "Superzoo" na Instagrame nájdete TU

19.4. Štatút súťaže "Tedi" na Facebooku nájdete TU

19.4. Štatút súťaže "Marrea" na Instagrame nájdete TU

15.4. Štatút súťaže "Cinemax" na TikToku nájdete TU

8.4. Štatút súťaže "Trhovník" na Facebooku nájdete TU

8.4. Štatút súťaže "Pho" na Instagrame nájdete TU

3.4. Štatút súťaže "Superzoo" na Instagrame nájdete TU

3.4. Štatút súťaže "Superzoo" na Facebooku nájdete TU

3.4. Štatút súťaže "Boriešok roka 2024" nájdete TU

27.3. Štatút súťaže "Princezna" na Instagrame nájdete TU

27.3. Štatút súťaže "Princezna" na Facebooku nájdete TU

20.3. Štatút súťaže "Darčekovákarta" na Instagrame nájdete TU

13.3. Štatút súťaže "Alltoys" na Facebooku nájdete TU

13.3. Štatút súťaže "Alltoys" na Instagrame nájdete TU

11.3. Štatút súťaže "Vnímavédeti" na Facebooku nájdete TU

6.3. Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

6.3. Štatút súťaže "JuliusMeinl" na Facebooku nájdete TU

1.3. Štatút súťaže "DF" na Facebooku nájdete TU

1.3. Štatút súťaže "DF" na Instagrame nájdete TU

26.2. Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

23.2.Štatút súťaže "AlpinePro" na Instagrame nájdete TU

23.2. Štatút súťaže "AlpinePro" na Facebooku nájdete TU

9.2. Štatút súťaže "Titi" na Facebooku nájdete TU

8.2. Štatút súťaže "Nekonecno" na TikToku nájdete TU

7.2. Štatút súťaže "Alltoys" na Instagrame nájdete TU

2.2. Štatút súťaže "Tezenis" na Facebooku nájdete TU

2.2. Štatút súťaže "Tezenis" na Instagrame nájdete TU

31.1. Štatút súťaže "Asianshop" na Facebooku nájdete TU

31.1. Štatút súťaže "Asianshop" na Instagrame nájdete TU

30.1. Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

28.1. Štatút súťaže "UnderArmour" na Instagrame nájdete TU

28.1. Štatút súťaže "UnderArmour" na Facebooku nájdete TU

24.1. Štatút súťaže "Freshgrill&salad" na Instagrame nájdete TU

24.1. Štatút súťaže "Freshgrill&salad" na Facebooku nájdete TU

18.1. Štatút súťaže "Rituals" na Instagrame nájdete TU

18.1. Štatút súťaže "Rituals" na Facebooku nájdete TU

12.1. Štatút súťaže "MysticDay" na Instagrame nájdete TU

12.1. Štatút súťaže "MysticDay" na Facebooku nájdete TU

3.1.2024 Štatút súťaže "BurgerKing" na Facebooku nájdete TU

14.12.2023 Štatút súťaže "Womans" na Facebooku nájdete TU

13.12.2023 Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

12.12.2023 Štatút súťaže "Medovnik" na Facebooku nájdete TU

8.12.2023 Štatút súťaže "Darcekovakarta" na Facebooku nájdete TU

8.12.2023 Štatút súťaže "Darcekovakarta" na Instagrame nájdete TU

6.12.2023 Štatút súťaže "Krasnevianoce" na Facebooku nájdete TU

5.12.2023 Štatút súťaže "Superzoo" na Instagrame nájdete TU

4.12.2023 Štatút súťaže "Cewe" na Instagrame nájdete TU

1.12.2023 Štatút súťaže "Jolleo" na Facebooku nájdete TU

1.12.2023 Štatút súťaže "Krasnevianoce" na Instagrame nájdete TU

30.11.2023 Štatút súťaže "Sportisimo" na Instagrame nájdete TU

30.11.2023 Štatút súťaže "Sportisimo" na Facebooku nájdete TU

28.11.2023 Štatút súťaže "Douglas" na Instagrame nájdete TU

28.11.2023 Štatút súťaže "Tedi" na Facebooku nájdete TU

22.11.2023 Štatút súťaže "Princezná" na Facebooku nájdete TU

17.11.2023 Štatút súťaže "AlpinePro" na Facebooku nájdete TU

16.11.2023 Štatút súťaže "Fitplus" na Instagrame nájdete TU

13.11.2023 Štatút súťaže "Rituals" na Facebooku nájdete TU

10.11.2023 Štatút súťaže "Douglas" na Instagrame nájdete TU

9.11.2023 Štatút súťaže "Hráčsky deň na TikToku nájdete TU

8.11.2023 Štatút súťaže "Nekonečno" na Facebooku nájdete TU

8.11.2023 Štatút súťaže "Nekonečno" na Instagrame nájdete TU

3.11.2023 Štatút súťaže "Douglas" na Facebooku nájdete TU

22.10.2023 Štatút súťaže "Partyland" na Instagrame nájdete TU

22.10.2023 Štatút súťaže "Albi" na Facebooku nájdete TU

19.10.2023 Štatút súťaže "Humanic" na Facebooku nájdete TU

18.10.2023 Štatút súťaže "Fruitisimo" na Instagrame nájdete TU

18.10.2023 Štatút súťaže "Pepco" na Facebooku nájdete TU

13.10.2023 Štatút súťaže "Pepco" na Instagrame nájdete TU

11.10.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Facebooku nájdete TU

9.10.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Instagrame nájdete TU

28.9.2023 Štatút súťaže "Minit" na Instagrame nájdete TU

21.9.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Facebooku nájdete TU

19.9.2023 Štatút súťaže "Superdrive" na Facebooku nájdete TU

18.9.2023 Štatút súťaže "Superzoo" na Instagrame nájdete TU

18.9.2023 Štatút súťaže "Superzoo" na Facebooku nájdete TU

12.9.2023 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

12.9.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Instagrame nájdete TU

4.9.2023 Štatút súťaže "Titi" na Instagrame nájdete TU

28.8.2023 Štatút súťaže "Fitplus" na Facebooku nájdete TU

22.8.2023 Štatút súťaže "Siaf" na Facebooku nájdete TU

21.8.2023 Štatút súťaže "Polícia" na Facebooku nájdete TU

14.7.2023 Štatút súťaže "GASTRO4" na Instagrame nájdete TU

14.8.2023 Štatút súťaže "Pizza Hut" na Facebooku nájdete TU

10.8.2023 Štatút súťaže "McDonald´s" na Facebooku nájdete TU

8.8.2023 Štatút súťaže "Pacal" na Facebooku nájdete TU

3.8.2023 Štatút súťaže "Titi" na Facebooku nájdete TU

1.8.2023 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

31.7.2023 Štatút súťaže "GASTRO3" na Instagrame nájdete TU

27.7.2023 Štatút súťaže "POKEMON" na Instagrame nájdete TU

25.7.2023 Štatút súťaže "HACHIHACHI" na Instagrame nájdete TU

20.7.2023 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

17.7.2023 Štatút súťaže "GASTRO2" na Instagrame nájdete TU

17.7.2023 Štatút súťaže "GrandOptical" na Facebooku nájdeteTU

13.7.2023 Štatút súťaže "Burgerking" na Facebooku nájdete TU

11.7.2023 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

10.7.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Facebooku nájdete TU

3.7.2023 Štatút súťaže "GASTRO1" na Instagrame nájdete TU

1.7.2023 Štatút súťaže "KUBU" na Facebooku nájdete TU

21.6.2023 Štatút súťaže "Pedro" na Instagrame nájdete TU

19.6.2023 Štatút súťaže "CEWE" na Facebooku nájdete TU

12.6.2023 Štatút súťaže "Albi" na Facebooku nájdete TU

12.6.2023 Štatút súťaže "Minit" na Instagrame nájdete TU

5.6.2023 Štatút súťaže "Fitplus" na Facebooku nájdete TU

5.6.2023 Štatút súťaže "Dr.Max" na Instagrame nájdete TU

1.6.2023 Štatút súťaže "Sestrice" na Instagrame nájdete TU

25.5.2023 Štatút súťaže "Nekonecno" na Facebooku nájdete TU

25.5.2023 Štatút súťaže "Vnimavedeti" na Instagrame nájdete TU

22.5.2023 Štatút súťaže "Mondieu" na Instagrame nájdete TU

15.5.2023 Štatút súťaže "Nekonecno" na Instagrame nájdete TU

11.5.2023 Štatút súťaže "DeňMatiek" na Facebooku nájdete TU

9.5.2023 Štatút súťaže "Starbucks" na Instagrame nájdete TU

4.5.2023 Štatút súťaže "Lotsi" na Instagrame nájdete TU

1.5.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Facebooku nájdete TU

1.5.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Instagrame nájdete TU

20.4.2023 Štatút súťaže "Ligaprotirakovine" na Facebooku nájdete TU

18.4.2023 Štatút súťaže "SuperZoo" na Instagrame nájdete TU

7.4.2023 Štatút súťaže "EXPOZDRAVIA" na Facebooku nájdete TU 

12.4.2023 Štatút súťaže "EXPOZDRAVIA" na Instagrame nájdete TU

11.4.2023 Štatút súťaže "Bleble" na Instagrame nájdete TU

7.4.2023 Štatút súťaže "Tetadrogérie" na Facebooku nájdete TU

4.4.2023 Štatút súťaže "PizzaHut" na Instagrame nájdete TU

3.4.2023 Štatút súťaže "Boriešok roka 2023" nájdete TU

29.3.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Instagrame nájdete TU

29.3.2023 Štatút súťaže "Manufaktura" na Facebooku nájdete TU

24.3.2023 Štatút súťaže "CCC" na Facebooku nájdete TU

21.3.2023 Štatút súťaže "NatachaPacal" na Instagrame nájdete TU

18.3.2023 Štatút súťaže "FitPlus" na Instagrame nájdete TU

13.3.2023 Štatút súťaže "PantaRhei" na Facebooku nájdete TU

13.3.2023 Štatút súťaže "PantaRhei" na Instagrame nájdete TU

5.3.2023 Štatút súťaže "BUPPI" na Instagrame nájdete TU

28.2.2023 Štatút súťaže "Intersport" na Instagrame nájdete TU

24.2.2023 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

24.2.2023 Štatút súťaže "Fusakle" na Instagrame nájdete TU

22.2.2023 Štatút súťaže "Alltoys" na Instagrame nájdete TU

22.2.2023 Štatút súťaže "Alltoys" na Facebooku nájdete TU

22.2.2023 Štatút súťaže "SportsDirect" na Facebooku nájdete TU

8.2.2023 Štatút súťaže "Vnímavédeti" na Facebooku nájdete TU

8.2.2023 Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

8.2.2023 Štatút súťaže "AlpinePro" na Instagrame nájdete TU

27.1.2023 Štatút súťaže "Deichmann" na Facebooku nájdete TU

26.1.2023 Štatút súťaže "BiotechUSA" na Instagrame nájdete TU

25.1.2023 Štatút súťaže "Lipot" na Facebooku nájdete TU

24.1.2023 Štatút súťaže "PaciPac" na Facebooku nájdete TU

21.1.2023 Štatút súťaže "Meatfly" na Facebooku nájdete TU

18.1.2023 Štatút súťaže "Golem" na Instagrame nájdete TU

14.1.2023 Štatút súťaže "HellyHansen" na Instagrame nájdete TU

12.1.2023 Štatút súťaže "EndorphinRepublic" na Instagrame nájdete TU

11.1.2023 Štatút súťaže "Topfun" na Facebooku nájdete TU

14.12. 2022 Štatút súťaže "WinePLanet" na Instagrame nájdete TU

13.12. 2022 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

13.12. 2022 Štatút súťaže "Advent4" na Instagrame nájdete TU

13.12. 2022 Štatút súťaže "Advent3" na Instagrame nájdete TU

13.12. 2022 Štatút súťaže "Fitplus" na Instagrame nájdete TU

13.12. 2022 Štatút súťaže "Perníkový domček" na Facebooku nájdete TU

2.12. 2022 Štatút súťaže "Douglas" na Facebooku nájdete TU

2.12. 2022 Štatút súťaže "Advent2" na Instagrame nájdete TU

2.12. 2022 Štatút súťaže "Advent1" na Instagrame nájdete TU

2.12. 2022 Štatút súťaže "Scanquilt" na Facebooku nájdete TU

25.11. 2022 Štatút súťaže "Primadonna" na Facebooku nájdete TU

25.11. 2022 Štatút súťaže "Lipot" na Facebooku nájdete TU

25.11. 2022 Štatút súťaže "Rhapis" na Facebooku nájdete TU

25.11. 2022 Štatút súťaže "BurgerKing" na Instagrame nájdete TUU

14.10. 2022 Štatút súťaže "MdDonald´s" na Facebooku nájdete TU

14.10. 2022 Štatút súťaže "Favab" na Facebooku nájdete TU

14.10. 2022 Štatút súťaže "Šarkan" na Facebooku nájdete TU

14.10. 2022 Štatút súťaže "Šarkan" na Instagrame nájdete TU

14.10. 2022 Štatút súťaže "Darčeková karta" na Instagrame nájdete TU

6.10. 2022 Štatút súťaže "Oxalis" na Instagrame nájdete TU

6.10. 2022 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

6.10. 2022 Štatút súťaže "Karavany" na Facebooku nájdete TU

30.9. 2022 Štatút súťaže "BurgerKing" na Facebooku nájdete TU

30.9. 2022 Štatút súťaže "Douglas" na Instagrame nájdete TU

23.9. 2022 Štatút súťaže "CafeDias" na Instagrame nájdete TU

23.9. 2022 Štatút súťaže "Lipot" na Facebooku nájdete TU

16.9. 2022 Štatút súťaže "Bepon" na Facebooku nájdete TU

16.9. 2022 Štatút súťaže "Lipot" na Instagrame nájdete TU

9.9. 2022 Štatút súťaže "BurgerKing" na Instagrame nájdete TU

5.9. 2022 Štatút súťaže "McDonald´s" na Instagrame nájdete TU

24.8. 2022 Štatút súťaže "ALBI" na Facebooku nájdete TU

24.8. 2022 Štatút súťaže "Endorphinrepublic" na Facebooku nájdete TU

24.8. 2022 Štatút súťaže "SEVT" na Instagrame nájdete TU

23.8. 2022 Štatút súťaže "LaraBags" na Facebooku nájdete TU

15.8. 2022 Štatút súťaže "AllToys" na Facebooku nájdete TU

15.8. 2022 Štatút súťaže "TiTi" na Instagrame nájdete TU

11.8. 2022 Štatút súťaže "FaxCopy" na Instagrame nájdete TU

9.8. 2022 Štatút súťaže "BleBle" na Instagrame nájdete TU

5.8. 2022 Štatút súťaže "CEWE" na Instagrame nájdete TU

22.7. 2022 Štatút súťaže "TopFun" na Instagrame nájdete TU

15.7. 2022 Štatút súťaže "Fusakle" na Instagrame nájdete TU

14.7. 2022 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

8.7. 2022 Štatút súťaže "Poetiko" na Instagrame nájdete TU

28.6. 2022 Štatút súťaže "Pedro" na Instagrame nájdete TU

22.6. 2022 Štatút súťaže "Rhapis" na Facebooku nájdete TU

21.6. 2022 Štatút súťaže "Darčeková karta" na Instagrame nájdete TU

20.6. 2022 Štatút súťaže "Cinemax" na Facebooku nájdete TU

1.6. 2022 Štatút súťaže "LPP" na Instagrame nájdete TU

26.5. 2022 Štatút súťaže "BleBle" na Instagrame nájdete TU

26.5. 2022 Štatút súťaže "VnímavéDeti" na Facebooku nájdete TU

23.5. 2022 Štatút súťaže "Darčekové karty" na Instagrame nájdete TU

16.5. 2022 Štatút súťaže "SOFIA" na Instagrame nájdete TU

12.5. 2022 Štatút súťaže "FAVAB" na Facebooku nájdete TU

3.5. 2022 Štatút súťaže "Deň matiek" na Facebooku nájdete TU

2.5. 2022 Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

29.4. 2022 Štatút súťaže "Behaj lesmi" na Facebooku nájdete TU

20.4. 2022 Štatút súťaže "Baobab" na Facebooku nájdete TU

19.4. 2022 Štatút súťaže "Festival záhrad" na Instagrame nájdete TU

8.4. 2022 Štatút súťaže "FutbalTour" na Facebooku nájdete TU

5.4. 2022 Štatút súťaže "Boriešok roka 2022" na webe nájdete TU

22.3. 2022 Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

14.3. 2022 Štatút súťaže "PantaRhei" na Instagrame nájdete TU

11.3. 2022 Štatút súťaže "Deichmann" na Facebooku nájdete TU

4.3. 2022 Štatút súťaže "Yogis´s" na Facebooku nájdete TU

2.3. 2022 Štatút súťaže "MDŽ" na Instagrame nájdete TU

18.2. 2022 Štatút súťaže "KUBU" na Instagrame nájdete TU

11.2. 2022 Štatút súťaže "Valentín" na Instagrame nájdete TU

11.2. 2022 Štatút súťaže "Pupa" na Facebooku nájdete TU

9.2. 2022 Štatút súťaže "Fusakle" na Instagrame nájdete TU

9.2. 2022 Štatút súťaže "4Kiss" na Facebooku nájdete TU

18.1. 2022 Štatút súťaže "Deichmann" na Facebooku nájdete TU

24.12. 2021 Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

23.12. 2021 Štatút súťaže "Med" na Instagrame nájdete TU

22.12. 2021 Štatút súťaže "Tui" na Instagrame nájdete TU

20.12. 2021 Štatút súťaže "Eiffel" na Instagrame nájdete TU

19.12. 2021 Štatút súťaže "Douglas" na Instagrame nájdete TU

18.12. 2021 Štatút súťaže "Darčeková karta" na Facebooku nájdete TU

18.12. 2021 Štatút súťaže "Darčeková karta" na Instagrame nájdete TU

17.12. 2021 Štatút súťaže "Cinemax" na Instagrame nájdete TU

16.12. 2021 Štatút súťaže "Pupa" na Facebooku nájdete TU

16.12. 2021 Štatút súťaže "PantaRhei" na Instagrame nájdete TU

15.12. 2021 Štatút súťaže "Intersport" na Instagrame nájdete TU

14.12. 2021 Štatút súťaže "Tescoma" na Instagrame nájdete TU

13.12. 2021 Štatút súťaže "LaraBags" na Facebooku nájdete TU

13.12. 2021 Štatút súťaže "Pupa" na Instagrame nájdete TU

12.12. 2021 Štatút súťaže "BurgerKing" na Instagrame nájdete TU

11.12. 2021 Štatút súťaže "Albi" na Instagrame nájdete TU

10.12. 2021 Štatút súťaže "SuperZoo" na Instagrame nájdete TU

9.12. 2021 Štatút súťaže "YvesRocher" na Instagrame nájdete TU

8.12. 2021 Štatút súťaže "FaxCopy" na Instagrame nájdete TU

7.12. 2021 Štatút súťaže "Deichmann" na Facebooku nájdete TU

7.12. 2021 Štatút súťaže "Deichmann" na Instagrame nájdete TU

6.12. 2021 Štatút súťaže "KrasneVianoce" na Instagrame nájdete TU

6.12. 2021 Štatút súťaže "KrasneVianoce" na Facebooku nájdete TU

5.12. 2021 Štatút súťaže "FUSAKLE" na Instagrame nájdete TU

4.12. 2021 Štatút súťaže "RHAPIS" na Instagrame nájdete TU

3.12. 2021 Štatút súťaže "DRMAX" na Instagrame nájdete TU

2.12. 2021 Štatút súťaže "Knihy" na Instagrame nájdete TU

1.12. 2021 Štatút súťaže "Teta drogéria" na Instagrame nájdete TU

29.11. 2021 Štatút súťaže "KOMPOT" na Instagrame nájdete TU

22.11. 2021 Štatút súťaže "Jolleo" na Instagrame nájdete TU

16.11. 2021 Štatút súťaže "Darčeková karta" na Instagrame nájdete TU

8.11. 2021 Štatút súťaže "Ozeta" na Instagrame nájdete TU

4.11. 2021 Štatút súťaže "LEGO" na Facebooku nájdete TU

2.11. 2021 Štatút súťaže "LEGO" na Instagrame nájdete TU

26.10. 2021 Štatút súťaže "ZEISS" na Facebooku nájdete TU

26.10. 2021 Štatút súťaže "Fusakle" na Instagrame nájdete TU

21.10. 2021 Štatút súťaže "FAVAB" na Facebooku nájdete TU

20.10. 2021 Štatút súťaže "YvesRocher" na Instagrame nájdete TU

15.10. 2021 Štatút súťaže "LaraBeauty" na Facebooku nájdete TU

11.10. 2021 Štatút súťaže "SuperZoo" na Instagrame nájdete TU

7.10. 2021 Štatút súťaže "Starý Otec" na Facebooku nájdete TU

5.10. 2021 Štatút súťaže "Vlasy" na Instagrame nájdete TU

27.9. 2021 Štatút súťaže "LEGO" na Instagrame nájdete TU

27.9. 2021 Štatút súťaže "LEGO" na Facebooku nájdete TU

20.9. 2021 Štatút súťaže "LARA BAGS" na Instagrame nájdete TU

14.9. 2021 Štatút súťaže "Karavan" na Instagrame nájdete TU

31.8. 2021 Štatút súťaže "ALBI" na Instagrame nájdete TU

23.8. 2021 Štatút súťaže "SOFIA" na Instagrame nájdete TU

24.8. 2021 Štatút súťaže "ALBI" na Facebooku nájdete TU

12.7. 2021 Štatút súťaže "SOFIA" na Instagrame nájdete TU

Štatút súťaže "CCC" na Facebooku nájdete TU

23.6. 2021 Štatút súťaže "Fusakle" na Instagrame nájdete TU

15.6. 2021 Štatút súťaže "Deň otcov v Bory Mall" na Instagrame nájdete TU

Štatút súťaže "Mama s dcérou" nájdete TU

Štatút súťaže "Deň detí v Bory Mall" na Facebooku nájdete TU

26.5. 2021 Štatút súťaže "Deň detí v Bory Mall" na Instagrame nájdete TU

14.5. 2021 Štatút súťaže "TOPFUN" nájdete TU

Štatút súťaže „Raňajky v Starbucks" na Facebooku nájdete TU

4.5. 2021 Štatút súťaže „Raňajky v Starbucks" na Instagrame nájdete TU

Štatút súťaže "Kytica pre mamičku" nájdete TU