EN / SK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA KARTY

Vymedzenie základných pojmov:

Darčeková karta: je platobná prenosná darčeková karta Bory Mall s predplatným kreditom a je ňou možné platiť v uzavretej sieti.
Uzavretá sieť: je zoznam prevádzok obchodného centra Bory Mall v Bratislave, ktoré akceptujú platbu darčekovou kartou Bory Mall.
Prevádzkovateľ: je spoločnosť Loyaltek SA, Cantersteen 47, 1000 Brusel, Belgicko, ktorá prevádzkuje systém darčekových kariet Giftify.
Obchodné centrum: je nákupno-zábavné centrum Bory Mall, Lamač 6780, 841 03 Bratislava, Slovensko, ktoré darčekovú kartu vydáva.
Obchodník : je prevádzka zaradená do zoznamu uzavretej siete akceptujúcej platby darčekovou kartou Bory Mall.
Zákazník : je osoba, ktorá zakúpila darčekovú kartu Bory Mall alebo ju postúpila tretej osobe v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok používania darčekovej karty.
Zmluva : je kúpna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a prevádzkovateľom pri kúpe darčekovej karty a jej dokladom je doklad o kúpe v infostánku obchodného centra alebo prostredníctvom internetu v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok používania darčekovej karty.
Token : je identifikačné číslo darčekovej karty uvedené na zadnej strane darčekovej karty a slúži na zistenie zostatku prostriedkov na darčekovej karte, kontrolu transakcií a identifikáciu platieb. Prostredníctvom Token čísla nie je zákazník oprávnený disponovať finančným zostatkom na darčekovej karte

 1. Darčeková karta Bory Mall

  1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky („VOP“) platia pre každého držiteľa darčekovej karty Bory Mall od Giftify („darčeková karta“). Ak si zakúpite a používate darčekovú kartu, vyjadrujete tým súhlas s týmito VOP. 

  1.2 Darčekovú kartu vydáva obchodné centrum. 

  1.3 Darčekovú kartu si môžete zakúpiť v mene euro. 

  1.4 Po zakúpení nie je možné vložiť na darčekovú kartu ďalšie finančné prostriedky, t. z., že je opätovne nedobíjateľná, okrem prípadov, kedy obchodník na darčekovú kartu refunduje prostriedky zo zrušenej transakcie.

  1.5 Darčeková karta nie je regulovaný produkt, a preto nepodlieha predpisom o elektronických peniazoch ani predpisom o platobných službách. 

  1.6 Tieto VOP sú k dispozícii online na stránke borymall.sk/darcekova-karta. Ich kópiu si môžete vyžiadať kedykoľvek počas platnosti VOP.

 2. Zakúpenie darčekovej karty

  2.1 Minimálny vek zákazníka na uzavretie zmluvy je 13 (trinásť) rokov.

  2.2 Pri uzatváraní zmluvy cez internet dostáva zákazník aktivovanú darčekovú kartu so zakúpeným predplatným kreditom. Zákazník, pokiaľ nie je právnickou osobou, má lehotu 14 (štrnásť) dní na odstúpenie od zmluvy. Po udelení súhlasu podľa predchádzajúcej vety stráca zákazník právo na vrátenie časti použitého finančného vkladu v prípade odstúpenia od zmluvy.

  2.3 Prevádzkovateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti na inú osobu. Zákazník nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti na inú osobu s výnimkou prenosu darčekovej karty na účely použitia inou osobou.

  2.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, konkrétne 12 (dvanásť) mesiacov od uzavretia zmluvy.

  2.5 Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na webovej stránke loyaltek.com alebo borymall.sk. Zásady ochrany osobných údajov sú súčasťou zmluvy. .

 3. Nabitie a aktivácia darčekovej karty

  3.1 Peňažný vklad uložený a uchovávaný na darčekovej karte má formu jednorazového peňažného vkladu a vždy prebieha v mene euro. Darčeková karta má formu predplatnej karty s kreditom.

  3.2 Zapožičanie darčekovej karty zákazníkovi je bezplatné. Zákazník však súhlasí s poplatkami a povinnosťami spojenými s držbou a používaním darčekovej karty.

  3.3 Používanie darčekovej karty nepodporuje žiadna banka. Darčeková karta nie je súčasťou vernostného programu, nie je záručným listom, bankovou kreditnou ani debetnou kartou a používanie darčekovej karty neprináša zákazníkovi žiadne výhody.

  3.4 Zákazník je oprávnený použiť darčekovú kartu do výšky zostatku peňažného vkladu do 12 (dvanástich) mesiacov od aktivácie darčekovej karty po uzavretí zmluvy. Po vypršaní tohto obdobia zanikne akýkoľvek nárok na použitie darčekovej karty, jej vrátenie alebo vrátenie prostriedkov zákazníkovi. Pokiaľ nie je uvedené inak, nie je možné vrátenie vkladu.

  3.5 Darčeková karta je aktivovaná okamžite pri odovzdaní alebo odoslaní zákazníkovi.

  3.6 Darčeková karta slúži ako poukážka podľa § 535 Občianskeho zákonníka SR a môže sa využívať 12 (dvanásť) mesiacov od aktivácie. Zákazník sa zaväzuje použiť zostatok peňažného vkladu počas obdobia trvania zmluvy, inak platí článok 3.17. Platnosť je vyznačená aj na prednej strane darčekovej karty.

  3.7 Darčekovú kartu je možné nabiť peňažným vkladom len jednorazovo, a to pri kúpe:
  a) do 150 (stopäťdesiat) eur bez overenia totožnosti,
  b) od 150 (stopäťdesiat) eur do 250 (dvestopäťdesiat) eur za predpokladu, že zákazník poskytne svoje osobné údaje na overenie totožnosti.

  Vyššie peňažné vklady nie sú možné.

  3.8 Jednorazový vklad je možné nabiť aj debetnou alebo platobnou kartou registrovanou v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru.

  3.9 Peňažný vklad sa nabije v rovnakej mene, v akej je vedená darčeková karta, to znamená v mene euro.

  3.10 Dostupný zostatok peňažného vkladu a transakcie si môžete skontrolovať na stránke borymall.sk/darcekova-karta, alebo navštíviť infostánok obchodného centra, prípadne naskenovať QR kód na zadnej strane darčekovej karty.

  3.11 Zákazník je oprávnený predložiť a použiť darčekovú kartu u obchodníka na úhradu cien za tovar a služby, ktoré predáva obchodník, vo výške podľa výberu zákazníka, až do sumy zostatku peňažného vkladu na karte. Ak zákazník používa sumu peňažného zostatku na úhradu časti ceny za tovar a služby, je oprávnený zaplatiť časť ceny v hotovosti, prípadne debetnou, kreditnou alebo platobnou kartou.

  3.12 Použitie darčekovej karty, ktoré prekračuje výšku zostávajúceho vkladu na karte, sa môže zamietnuť.

  3.13 Použitie darčekovej karty sa môže zamietnuť aj v prípade, že obchodník nedokáže overiť výšku vkladu na karte alebo jej dostatočnú sumu.

  3.14 Použitie darčekovej karty je možné v uzavretej sieti obchodníkov, ktorá predstavuje obchodné centrum Bory Mall uvedené na darčekovej karte. Použitie darčekovej karty je možné v mene euro a len počas fyzickej prítomnosti zákazníka a obchodníka.

  3.15 Darčeková karta sa nesmie používať na:

  a) predvolené platobné príkazy,
  b) platby mimo uzavretej siete,
  c) hotovostné prevody, bankové prevody, peňažné príkazy, cestovné šeky, cezhraničné finančné prevody a finančné výmeny či výmeny cudzej meny,
  d) platby prostredníctvom internetu,
  e) akúkoľvek nezákonnú činnosť.

  3.16 Prevádzkovateľ môže pozastaviť, zablokovať alebo odložiť používanie darčekovej karty z akéhokoľvek dôvodu, napríklad:

  a) pre bezpečnosť darčekovej karty alebo jej identifikačného čísla,
  b) pre podozrenie z neoprávneného alebo podvodného použitia darčekovej karty.

  V prípadoch uvedených v tomto bode môže prevádzkovateľ informovať zákazníka o vyššie uvedených dôsledkoch pred ich uplatnením a zdôvodniť svoje konanie. Tento postup neplatí, ak by bol v rozpore so zákonom alebo by mohol ohroziť bezpečnostné opatrenia.

  3.17 Zákazník má právo využívať darčekovú kartu 12 (dvanásť) mesiacov od aktivácie. Po tejto lehote platnosť darčekovej karty vyprší a jej použitie nebude možné. V niektorých prípadoch môže byť dátum vypršania platnosti neskôr ako očakávaný dátum. Platnosť darčekovej karty je možné overiť na webovej stránke borymall.sk/darcekova-karta. Ak zákazník nevyčerpá zostatok peňažného vkladu do 12 (dvanástich) mesiacov, dáva svoj výslovný súhlas s prevodom zostatku peňažného vkladu v prospech prevádzkovateľa.

 4. Použitie darčekovej karty – transakcie

  4.1 Uzavretím zmluvy a používaním darčekovej karty zákazník súhlasí, že pri každom použití darčekovej karty je jej token – identifikačné číslo identifikátorom prevodu peňažného vkladu v prospech obchodníka.

  4.2 Darčeková karta sa používa predložením obchodníkovi, ktorý načíta magnetický pásik, identifikačné údaje darčekovej karty alebo iné údaje potrebné na prevod peňažného vkladu alebo jeho časti. Obchodník môže žiadať Zákazníka o podpis vytlačeného dokladu o transakcii darčekovou kartou.

  4.3 Predložením darčekovej karty obchodníkovi podľa predchádzajúceho odseku zákazník vyjadruje súhlas s použitím darčekovej karty.

  4.4 Použitím darčekovej karty zákazník vyjadruje svoj výslovný súhlas s prevodom peňažného vkladu alebo jeho časti v prospech obchodníka. Tento súhlas je neodvolateľný a prevod peňažného vkladu alebo jeho časti sa následne nedá zrušiť.

  4.5 Prevádzkovateľ môže odmietnuť previesť peňažný vklad alebo jeho časť v prípade:

  a) poruchy alebo zlyhania technického vybavenia na použitie darčekovej karty,
  b) ak suma, ktorá je predmetom použitia darčekovej karty, prekračuje sumu peňažného vkladu alebo prekračuje limit nastavený pre darčekovú kartu,
  c) ak je to nutné na dodržanie platobných predpisov alebo súvisiacej legislatívy.

  4.6 Prevod peňažného vkladu alebo jeho časti je možný len v rámci peňažných prevodov vedených v mene euro.

 5. Strata, krádež alebo zneužitie darčekovej karty

  5.1 Keď používateľ dostane darčekovú kartu, je povinný chrániť ju pred zneužitím, a to konkrétne:

  a) predchádzať jej použitiu neoprávnenými tretími stranami,
  b) používať ju výlučne v súlade s týmito obchodnými podmienkami.

  5.2 Ak používateľ darčekovej karty zistí stratu alebo krádež karty, prípadne riziko zneužitia, je potrebné:

  a) zablokovať darčekovú kartu telefonicky v infostánku obchodného centra,
  b) na žiadosť prevádzkovateľa oznámiť stratu, odcudzenie alebo možné zneužitie darčekovej karty písomne do 7 (siedmich) dní na adresu prevádzkovateľa (Loyaltek SA, Cantersteen 47, 1000, Brusel, Belgicko).

  5.3 V prípade, že sa darčeková karta nájde alebo vráti, zákazník alebo používateľ je povinný o tom bezodkladne informovať obchodné centrum. Zákazník alebo používateľ darčekovej karty je zodpovedný za akékoľvek použitie alebo zneužitie darčekovej karty, ku ktorému prišlo skôr, než informoval obchodné centrum.

  5.4 Ak bola darčeková karta stratená, ukradnutá alebo zničená, je zákazník alebo používateľ oprávnený požiadať obchodné centrum o vydanie novej darčekovej karty. Zákazník alebo používateľ je povinný predložiť potvrdenku vystavenú pri uzavretí zmluvy, ktorá slúži ako doklad o zmluve, ako aj ostatné informácie týkajúce sa darčekovej karty, používania darčekovej karty a zaplatiť poplatok spojený s vydaním novej darčekovej karty podľa cenníka.

 6. Obmedzenie zodpovednosti

  6.1 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiadne chyby, úroveň kvality, bezpečnosť alebo súlad produktov a služieb zakúpených pomocou darčekovej karty.

  6.2 Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

  a) akékoľvek neobvyklé a neočakávané okolnosti spojené s technickými systémami na používanie kariet, ktoré by mohli byť prekážkou pri použití darčekovej karty,

  b) odmietnutie použitia darčekovej karty akýmkoľvek subjektom vrátane obchodníka.

  6.3 Zákazník je povinný riešiť akékoľvek reklamácie v súvislosti s nedostatkami alebo problémami pri používaní darčekovej karty kontaktovaním obchodného centra.

 7.   Úprava VOP

  7.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť VOP, ako aj cenník. Zmeny VOP budú k dispozícii na webovej stránke borymall.sk/darcekova-karta, ako aj na borymall.giftify.me a vstúpia do platnosti k dátumu zverejnenia, pokiaľ nie je uvedené inak.

  7.2 Zákazník je oprávnený vyjadriť námietky k zmenám do 2 (dvoch) mesiacov od zverejnenia zmien. Pokiaľ zákazník nevyjadrí námietky, považuje sa to za vyjadrenie súhlasu so zmenami.

 8. Zrušenie zmluvy

  8.1 Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vyjadrenia námietok voči zmenám podľa bodu 8.2 VOP. V takom prípade je zmluva okamžite ukončená. Zákazník je oprávnený na vrátenie zostatku peňažného vkladu na darčekovej karte. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, vrátenie sa uskutoční rovnakým spôsobom ako vklad.

  8.2 Pokiaľ bola zmluva uzavretá cez internet, zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 (štrnástich) dní od dodania darčekovej karty. Zákazník je oprávnený na vrátenie zostatku peňažného vkladu do 14 (štrnástich) dní od doručenia oznámenia o odstúpení.

  8.3 Ukončenie zmluvy je tak isto možné formou odstúpenia a musí sa oznámiť prostredníctvom webovej stránky borymall.giftify.me.

  8.4 Odstúpenie od zmluvy vedie k zrušeniu zmluvy a deaktivácii darčekovej karty.

  8.5 Zákazník je povinný doručiť darčekovú kartu spolu s potvrdenkou vystavenou vystavenou pri uzavretí zmluvy, ktorá slúži ako doklad o zmluve, do infostánku obchodného centra do 14 (štrnástich) dní od dátumu odstúpenia od zmluvy. Darčeková karta nesmie vykazovať známky poškodenia okrem bežného opotrebovania pri používaní. Náklady spojené s vrátením darčekovej karty znáša zákazník.

  8.6 Prevádzkovateľ má právo ukončiť zmluvu kedykoľvek počas jej lehoty trvania. Pokiaľ tomu nebránia objektívne prekážky alebo nepredvídateľné okolnosti, prevádzkovateľ je povinný upozorniť zákazníka na zrušenie zmluvy dva mesiace predtým, ako ukončenie zmluvy vstúpi do platnosti.

 9. Všeobecné ustanovenia

  9.1 Právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zostatku peňažného vkladu patrí len zákazníkovi, ktorý uzavrel zmluvu. V prípade odstúpenia od zmluvy bude prevádzkovateľ oprávnený požiadať zákazníka podľa prvej vety o doklad totožnosti a o predloženie potvrdenky vystavenej pri uzavretí zmluvy, ktorá slúži ako doklad o zmluve.

  9.2 Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej cez internet sa nevzťahuje na zákazníka, ktorý je právnickou osobou.

  9.3 Ako doklad o zmluve slúži aj potvrdenka vystavená pri uzavretí zmluvy alebo doručení darčekovej karty.

 10. Reklamačný poriadok

  10.1 Zákazník je oprávnený predložiť reklamáciu vo vzťahu k používaniu darčekovej karty, alebo k samotnej darčekovej karte, pričom reklamáciu adresuje prevádzkovateľovi.

  10.2 Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený kontaktovať prevádzkovateľa alebo obchodníka so žiadosťou o nápravu, pokiaľ nie je spokojný so spôsobom, akým prevádzkovateľ alebo obchodník vyriešili jeho reklamáciu, alebo ak je presvedčený, že prevádzkovateľ alebo obchodník porušili jeho práva.

  Spotrebiteľ má právo na alternatívne riešenie sporu prostredníctvom alternatívneho subjektu na riešenie sporov, pokiaľ prevádzkovateľ alebo obchodník odpovedali alebo odmietli reagovať na žiadosť podľa predchádzajúcej vety do 30 (tridsiatich) dní od dátumu odoslania. Návrh predkladá zákazník príslušnému orgánu na alternatívne riešenie sporov. Týmto nie je dotknutá možnosť predložiť prípad pred súd.

  Návrh je možné predložiť aj cez spotrebiteľskú platformu ADR, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=-main.home.show

Business conditions in English: http://borymall.sk/en/gift-card/tcu