Úvodná stránka
Štvrtok 10.00 – 21.00
Otváracie hodiny Nákupná pasáž BILLA GOLEM CLUB BUPPI DETSKÝ SVET
Pondelok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00-22.00 9.00-20.00
Utorok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00-22.00 9.00-20.00
Streda 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00-22.00 9.00-20.00
Štvrtok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00-22.00 9.00-20.00
Piatok 10.00 – 21.00 8.00 - 22.00 6.00-22.00 9.00-20.00
Sobota 9.00 – 21.00 8.00 - 22.00 8.00-22.00 9.00-20.00
Nedeľa 9.00 – 21.00 8.00 - 21.00 8.00-22.00 9.00-20.00
Ako sa k nám dostať?
Mapa
Zobraziť na mape »
Zadajte Vašu polohu
Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava, 841 03

GPS: 48°12’15,6‘‘N a 17°02’09.5’’E
Newsletter
Dostávaj najnovšie informácie ako prvý
Kontakt
Infostánok

02/6920 4849

Infostánok je vám k dispozícii denne od 09:00 - 19:00. Prestávky 13:00 - 13:30 a 17:00 - 17:15

Adresa

Bory Mall
Lamač 6780
Bratislava, 841 03
Slovenská republika
Zobraziť na mape »

sk
SK EN

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Pravidlá spracúvania osobných údajov

Vitajte na stránke www.borymall.sk. Hneď v úvode používania nášho webu Vám odporúčame pozorne sa oboznámiť s týmito pravidlami spracúvania osobných údajov, ktorými sa pri spracúvaní Vami poskytnutých osobných údajov riadime.

1. Úvod
Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sa snažíme o zabezpečenie vysokej úrovne ochrany Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní ako aj o zachovanie transparentnosti ich spracúvania v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane osobných údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/45/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR").
Na účely GDPR je prevádzkovateľom určujúcim účel a rozsah spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu vlastneného spoločnosťou Bory Mall, a. s., so sídlom Lamač 6780, Bratislava 841 03, IČO: 36 824 763, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 4228/B a prevádzkovaného spoločnosťou Bory Mall Management, s.r.o. so sídlom Lamač 6780, Bratislava 841 03, IČO: 36 721 735 (ďalej len aj ako „Prevádzkovateľ"). V Prípade ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ktoré sme od Vás získali prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu, alebo v prípade ak chcete uplatniť niektoré z nižšie uvedených práv vyplývajúcim Vám z GDPR, prosím kontaktujte nás prostredníctvom písomných podaní adresovaných na vyššie uvedenú adresu sídla Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovej adrese bory@bory-mall.sk.

2. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom (i) vyplnenia kontaktného formulára, (ii) žiadosti o zasielanie newsletterov, (iii) poskytnutia spätnej väzby, (iv) osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke a (v) mobilnej aplikácie BORY MALL, ktorú si môžete na svoje mobilné zariadenie nainštalovať prostredníctvom funkcionality našej webovej stránky.

Počas používania tohto webu, môžeme automaticky zbierať údaje o technických špecifikáciách vášho zariadenia, vyhľadávacích úkonoch na stránke www.borymall.sk. a mobilnej aplikácie BORY MALL. Tieto údaje sú anonymné a ich zber je zabezpečený prostredníctvom cookies (http://www.borymall.sk/cookie-policy.pdf) a iných podobných technológií.

3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách v ponuke nákupno-zábavného centra BORY MALL (ďalej len „Nákupné centrum") a jeho nájomcov a o jednotlivcoch, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko a e-mailová adresa.

Predmetom nami vykonávaného spracúvania osobných údajov, nie sú osobitné kategórie osobných údajov podľa GDPR, ani osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov.

Je veľmi dôležité aby osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame boli pravdivé a aktuálne. Informujete nás prosím, ak sa Vaše osobné údaje počas trvania spracúvania zmenia.

4. Účely na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:
a) na komunikáciu s Vami, poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo mobilnej aplikácie alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke alebo mobilnej aplikácie;
b) na marketingové účely a realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú v súlade so zákonom a zahŕňajú poskytovanie informácií aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách v rámci jednotlivých nákupno-zábavných segmentov vychádzajúcich z ponuky produktov a služieb Nákupného centra a jeho nájomcov; a
c) na účely správy a ochrany tejto webovej stránky a mobilnej aplikácie.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu vo forme zasielania newsletteru o aktuálnych podujatiach, zľavách, akciách a iných novinkách ohľadom produktov a služieb Nákupného centra a jeho nájomcov, o ktorých si myslíme, že by Vás mohli zaujímať, vždy Vám dávame možnosť odhlásiť sa z odberu newsletteru, ak už nebudete mať kedykoľvek v budúcnosti záujem na jeho odbere.

5. Právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov na účely popísané vyššie v bode 4 pod písm. a) (t.j. komunikácia na základe Vami prejaveného záujmu) a na účely popísané v bode 4 pod písm. b) (t.j. naše marketingové aktivity) vychádza z nášho oprávneného záujmu (i) na aktívnej komunikácii s jednotlivcami, ktorí o to prejavia záujem a (ii) na efektívnej marketingovej podpore a propagácii Nákupného centra. Aj keď sú právnym základom spracúvania Vašich osobných naše oprávnené záujmy, vždy rešpektujeme a uprednostňujeme Vaše práva a záujmy pred našimi záujmami.

V prípade spracúvania osobných údajov na účel správy a ochrany tejto webovej stránky je tiež právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem, ktorým je zabezpečenie poskytovania IT služieb a udržanie bezpečnosti.

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: bory@bory-mall.sk. Každé podanie námietky dôsledne vyhodnotíme a o výsledku Vás budeme informovať.


6. Doba spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali. Doba spracúvania Vašich osobných údajov je 3 roky odo dňa ich získania. Plynutie doby spracúvania osobných údajov pravidelne kontrolujeme a v prípade ak uplynie, spracúvanie osobných údajov ukončíme a osobné údaje vymažeme resp. zlikvidujeme.


7. Zdieľanie Vašich osobných údajov s tretími stranami

V súlade s účelmi spracovania špecifikovanými v týchto pravidlách sa môže realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov aj prostredníctvom tretích osôb.

Takýmito tretími osobami sú poskytovatelia služieb, ktoré využívame, aby sme mohli realizovať spracúvanie Vašich osobných údajov na účely podľa týchto pravidiel. Predovšetkým ide o služby spojené s technickou a softwarovou podporou a administráciou marketingových a predajných aktivít Prevádzkovateľa. V súčasnosti funkciu sprostredkovateľa pre Prevádzkovateľa môžu plniť tieto spoločnosti:

• Bory Mall Management, s.r.o. so sídlom Lamač 6780, Bratislava 841 03, IČO: 36 721 735,
• Comsultia, s.r.o. so sídlom Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 944 sídlom Drotárska cesta 102, 811 02 Bratislava, IČO: 36 858 463;
• Media and Digital Services a.s., so sídlom Digital Park I, Einsteinova 21, Bratislava 851 01, IČO: 48 238 902;
• Nippon Group s. r. o., so sídlom Obchodná 26 Bratislava 811 06, IČO: 47 515 121;


Sprostredkovatelia aj prípadný subsprostredkovateľ sú zaviazaní spracúvať Vaše osobné údaje výlučne na účely, ako sú popísané v týchto pravidlách. Vaše dáta nie sú sprístupnené tretím stranám na účely ich nezávislého využitia alebo spracovania nad rámec účelov podľa týchto pravidiel.

8. Medzinárodný prenos Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do iných štátov mimo Európskej únie.

9. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv ste oprávnení najmä:
• požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
• požiadať o nápravu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne, nesprávne;
• požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
• požiadať o poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame automatizovanými prostriedkami na základe Vášho súhlasu, tretej strane;
• požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;
• za určitých okolností namietať spracúvania Vašich osobných údajov, keďže spracúvame Vaše osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov.

V prípade ak máte záujem o bližšie informácie o Vašich právach vyplývajúcich z GDPR, ktoré je možné uplatniť voči nám vo vzťahu so spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: bory@bory-mall.sk.

Našim záujmom je snažiť sa zodpovedať akékoľvek Vaše otázky a vyriešiť akúkoľvek sťažnosť súvisiacu so spracúvaním Vašich osobných údajov. Ak však máte pocit, že sme Vašu sťažnosť nevyriešili, berte na vedomie, že máte právo sťažovať sa na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

Bory Mall, a. s.
*****